O Stowarzyszeniu

Aktualnie Stowarzyszenie „ARKA” zajmuje się:

  • opieką nad dziećmi z rodzin będących w potrzebie umożliwiając im przebywanie w DDPD i korzystanie z dożywiania w formie śniadania i II śniadania, 2 daniowych obiadów, podwieczorku i wsparcia żywnościowego rodzin;
  • wyposażeniem dzieci w podręczniki i, zeszyty i przybory szkolne;
  • pomaganiem w nauce;
  • organizowaniem pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej  oraz profilaktyką z zagrożeń społecznych;
  • organizowaniem wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci;
  • systematycznie remontujemy i modernizujemy użytkowany obiekt;

Stowarzyszenie realizuje projekt pt. „Szkolenie kadry przedszkolnej w zakresie polityki ochrony dzieci, identyfikacji krzywdzenie dzieci oraz podejmowania interwencji”.

Projekt jest współfinansowany ze środków The Velux Foundation w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Historia arki

Stowarzyszenie Arka - wcześniej Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ ARKA”  wcześniejsza nazwa - Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archiprezbiteriatu Olsztyńskiego przy Domu Dziennego Pobytu Dziecka „ARKA” w Olsztynie – mieści się u zbiegu ulic Niepodległości i Kościuszki w zabytkowym pałacyku z początku XX wieku.

Po wojnie obiekt zmieniał wielokrotnie użytkowników – było w nim przedszkole TPD, które zamknięto z powodu złych warunków. Następnie z pomieszczeń korzystał ZNP i Komenda Hufca ZHP. Budynek ulegał powolnej dewastacji. Decyzja Rady Miejskiej i Prezydenta Olsztyna budynek przekazano Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, której  proboszczem był  Ks. Infułat Dr Julian Żołnierkiewicz.

W środowisku Parafii NSPJ  zrodziła się myśl powołania Stowarzyszenia, które podjęłoby działania rozwiązujące choćby w części narastające problemy rodzin będących w potrzebie.

Inicjatorem tej idei był Proboszcz Parafii NSPJ  przy aktywnym wsparciu ówczesnego Arcybiskupa Metropolity Warmińskiego dr Edmunda Piszcza i większości parafii Olsztyna. Inicjatywę tę wsparł również Państwowe  Przedsiębiorstwo Totalizator Sportowy.

W marcu 1994 roku powstał Komitet Organizacyjny w składzie: Jerzy Sołdan; Jerzy Bukowski; Benedykt Jadziński; Danuta Bogdanowicz; Władysława Sowińska; Teresa Wyszkowska, Stanisław Szczygielski; Alicja Urbanowicz-Górska; Julian Żołnierkiewicz; Janina Przybyłowska; Danuta Nowicka; Marianna Badowska powołujący Stowarzyszenie „Pomoc Dzieciom” Archiprezbiteriatu Olsztyńskiego przy Domu Dziennego Pobytu Dziecka ARKA w Olsztynie i wybrano Zarząd w składzie: Prezes – Jerzy Sołdan; Viceprezesi – Jerzy Bukowski i Benedykt Jadziński; sekretarz – Teresa Wyszkowska; członkowie - Władysława Sowińska, Maria Wedle, Janina Przybyłowska, Danuta Nowicka, Marianna Badowska, Julian Żołnierkiewicz. W dniu 25.03.1994r. powołany Zarząd Stowarzyszenia złożył do Sądu Wojewódzkiego Wydział I Cywilny w Olsztynie wniosek o zarejestrowanie stowarzyszenia.

Sąd dokonał wpisu o działalności Stowarzyszenia – nr rej. 697 od dnia 17.05.1994r.

W 2008r. Stowarzyszenie zmieniło nazwę na  Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinie „ARKA” w Olsztynie, a w 2018r. na Stowarzyszenie Arka.

Powstałe Stowarzyszenie przejęło budynek – pałacyk przy ul. Niepodległości nr 85 w formie użyczenia od Parafii NSPJ. Budynek w bardzo dużym stopniu był zaniedbany. Stan zaniedbania – zawilgocenia, zagrzybienia był ogromny. Przeciekający dach dopełniał obraz zniszczenia. Przed Stowarzyszeniem stanął ogrom zadań – uporządkowanie obiektu, podjęcie remontu wewnątrz sal (pokoi), dachu, piwnic, ogrzewania obiektu. Zaznaczyć należy, że obiekt ten jest zabytkiem zarejestrowanym w księdze zabytków co stwarza dodatkowe trudności i koszty polegające na utrzymaniu zabytkowej postaci.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność bez określonych środków finansowych lecz z dużym zapałem zrealizowania przyjętego celu.   Zaczęło się od uporządkowania i wywiezienia ogromu śmieci włącznie z nieużytecznymi urządzeniami starej kotłowni. Ogromnej pomocy w tym zakresie udzielił Stowarzyszeniu Zakład Karny w Olsztynie oczyszczając cały obiekt. O pomoc w remoncie Stowarzyszenie zwróciło się do przedsiębiorstw budowlanych Olsztyna, które rozumiały potrzebę takiej działalności i wyremontowały wszystkie pomieszczenia całkowicie społecznie. Następnie zakupiono i zamontowano piece gazowe w miejsce przestarzałego systemu kotłowni węglowej. Problemem był przeciekający dach, który wyremontowano i odtworzono w pierwotnej postaci dzięki otrzymanej dotacji Urzędu Miasta i dużego zaangażowania ówczesnego Prezydenta Olsztyna Jerzego Małkowskiego i  Miejskiego Konserwatora Zabytków P. Anny Juszczyszyn. Ponadto dokonano remontu i modernizacji poddasza. Obecnie prowadzony jest remont piwnic polegający na izolacji zewnętrznej i wewnętrznej  fundamentów. Częściowo na wykonanie izolacji zewnętrznej Stowarzyszenie otrzymało dotację od Miejskiego Konserwatora Zabytków Miasta Olsztyn w większości remont ten pokryty jest z własnych środków pochodzących głównie z wpłat 1% podatku od osób fizycznych. Na pozostałe prace remontowe Stowarzyszenie ubiega się o dotacje unijne będące w decyzji Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

W dniu 06.03.1995 r. po podstawowych zabiegach remontowych Dom Dziennego Pobytu Dziecka „ ARKA” rozpoczął swoja działalność.

W pierwszym okresie dzieci miały możliwość odrabiania lekcji, odrabiania zaległości szkolnych, rozwijania zainteresowań i otrzymywały dwa posiłki dziennie. Inicjatywa powołania stowarzyszenia znalazła szerokie wsparcie społeczne.

Urząd Wojewódzki przekazuje pianino, urządzenia nagłaśniające, instrumenty muzyczne i część urządzeń kuchennych i wyposażenia stołówki oraz komputery. Różne firmy, przedsiębiorstwa jak i osoby indywidualne przekazywały jak i przekazują nadal książki, komputery, meble, odzież, żywność jak np. piekarnia Pana Dąbkowskiego, (codziennie pieczywo)  BOMI (różne artykuły żywnościowe). Młode małżeństwa przekazują upominki ślubne w postaci zabawek, przyborów szkolnych, słodyczy. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa przekazują różne darowizny w tym także darowizny finansowe jak: SPRINT; OZOS obecnie MICHELIN; ROTARY CLUB, LYON CLUB i liczni anonimowi mieszkańcy Olsztyna, województwa, kraju a nawet z zagranicy np. USA.

Stowarzyszenie z roku na rok poszerza swoją działalności. Obecnie dzieci korzystają  z 3 posiłków, potrzebujący otrzymują odzież, obuwie i paczki żywnościowe, nie koniecznie tylko podopieczni Domu Dziennego Pobyty Arki. W 2009/2010 Stowarzyszenie mając na uwadze srogą zimę rozdaje 400 nowych kurtek, szalików, czapek dla dzieci przede wszystkim z rodzin byłych PGR w całym województwie warmińsko – mazurskim.

W latach 1996 – 2003 Stowarzyszenie organizuje przy wsparciu finansowym Agencji Rozwoju Rolnictwa kolonie dla dzieci z terenów byłych PGR, a w latach 2006 – 2010 kolonie dla dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi. W roku 2010 przyjęliśmy także na kolonie dzieci z terenów dotkniętych powodzią. W każde ferie i wakacje organizowane są półkolonie i kolonie urozmaicone ciekawymi wycieczkami, zabawą, zawodami sportowymi i programem kulturalno – oświatowym.

Stowarzyszenie Arka angażuje się w różnorodne akcje społeczne. Otaczamy opieką materialną, pedagogiczną, psychologiczną, prawną około 30 rodzin z terenu województwa będących często w sytuacjach krytycznych. Dzieci z tych rodzin uczestniczą w koloniach letnich, pośredniczymy w załatwianiu kontaktów ze służbą zdrowia w sytuacjach trudnych. Prowadzimy dystrybucję żywności dla 530 osób w ramach programu PEAD a często ze środków własnych i przeprowadzanych zbiórek żywności. Staramy się być tam gdzie jest potrzeba natychmiastowej pomocy np. pogorzelcom dostarczamy odzież, żywność a nawet meble uzyskane od mieszkańców Olsztyna. W roku 2008 Stowarzyszenie przejęło Ośrodek Adopcyjny wcześniej działający przy TPD. Już kilkanaścioro dzieci znalazło rodziny. Wiele rodzin zainteresowanych adopcją zostało przeszkolonych i przygotowanych do adopcji. Nieodpłatnie udzielamy potrzebującym i nie mającym innych możliwości wsparcia psychologicznego, pedagogicznego, prawnego oraz profilaktycznych wsparć w stanie zagrożeń społecznych

W pierwszych latach naszej działalności otrzymywaliśmy odczuwalne wsparcie dorosłego wolontariatu emerytów różnych profesji. Z różnych powodów często zdrowotnych ta populacja zmniejszała się. Poza wykwalifikowanymi wychowawcami wszystkie inne zadania realizowane były społecznie np. gotowanie, sprzątanie, zaopatrzenie, księgowość i administracja. Następuje zmiana wiekowa. Duża ilość wolontariuszy to ludzie młodzi, uczniowie, studenci a  część z nich interesuje się pracami społecznymi lecz również odbywa w Domu Dziennego Pobytu Dziecka „ ARKA” praktyki studenckie i uczniowskie.

Profil udziału w pracach wolontariackich jest inny. To przede wszystkim pomoc w imprezach, realizacji programów kulturalno – oświatowych, sportowych, odrabianiu lekcji, zbiórkach żywnościowych (Gimnazjum nr 2 przy ZSO w Olsztynie). Wspomniane wcześniej społeczne zaangażowanie w prace Domu DPDz. wymaga obecnie dodatkowych kadr angażowanych odpłatnie. Obecny zakres programowy Stowarzyszenia wymaga większej dyscypliny, zaangażowania, systematycznej pracy oraz wiedzy specjalistycznej.